Dotacje dla OSP w 2021 FSUSR

Nabór wniosków FSUSR 2021- Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Dla kogo?

  1. O dofinansowanie może ubiegać się podmiot działający non-profit: stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, która:

a) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę jej działania prowadzi działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;

b) prowadzi działalność co najmniej I (jeden) pełny rok kalendarzowy, na dzień złożenia oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze);

c) nie został złożony wobec niej wniosek o ogłoszenie upadłości, nie pozostaje w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiła swojej działalności, a także nie jest przedmiotem postępowania o podobnym    charakterze; d) nie zostało wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne;

e) nie zalega z opłatami wobec urzędów skarbowych i ZUS;

f) żaden z urzędujących członków organu zarządzającego Ochotniczej Straży Pożarnej, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu dzieci i młodzieży, a także nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za ww. przestępstwa;

g) legitymuje się dokumentem potwierdzającym własność samochodu strażackiego, który w ramach dofinansowania chce wyposażyć;

h) wóz strażacki, który Organizacja chce wyposażyć w ramach dofinansowania posiada aktualne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu drogowego.

Kiedy? 

Oferty należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwaga!

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną zachęcamy do przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera pamiętając, że terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego. W przypadku składania ofert osobiście, należy wrzucić ofertę do specjalnie przygotowanej wrzutni znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu FSUSR (bez możliwości wejścia na teren biura czy kontaktu osobistego z pracownikami).

Ile? 

   Intensywność wsparcia dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) zł.

   Finansowy wkład własnv Organizacji nie może stanowić mniei niż 1 % wnioskowanego dofinansowania.

Jaki jest budżet programu?  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań objętych przedmiotowym konkursem zostały zaplanowane środki w wysokości 3,5 mln zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 zł)

Gdzie mogę pobrać wniosek?

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-pn-wyposaz.html

Artykuł i foto ze strony: strefa998.pl

W artykule na dole wykaz sprzętu, który można zakupić w ramach dotacji:

https://strefa998.pl/blog/179_nabor-wnioskow-fsusr-2021?fbclid=IwAR2YqhAo14fik-rOf28AHrNuFrfevS09mmNDZF7f1NddIOnoXmcTM2qib9Y

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *