Historia OSP Wysoka Głogowska

Jednostka OSP Wysoka Głogowska to jedna z większych jednostek OSP z terenu gminy Głogów Małopolski. Przedstawiamy jej historię na podstawie strony wysoka-glogowska.pl. Oczywiście ta zatrzymuje się na roku 2013. Jednak za jakiś czas postaramy się napisać więcej na temat tej jednostki i ich aktualnej historii.

ZARYS HISTORYCZNY OSP
Genezą powstania OSP na ziemiach dawnego zaboru austriackiego była swoboda zakładania organizacji samopomocowych w tym przeciwpożarowych. Duże zagrożenie pożarami ze względu na typ zabudowy jak również działalność już istniejących straży na terenie gminy zmobilizowała naszych przodków do założenia organizacji strażackiej w naszej miejscowości. Pierwszymi organizatorami i założycielami byli zazwyczaj ludzie powszechnie szanowani w danym środowisku. Tak też było w czasie tworzenia jednostki w naszej wsi. Kiedy końcem roku Pańskiego 1913, a dokładnie w październiku garstka zapaleńców i społeczników powołała do życia Ochotniczą Straż Pożarną wsi Wysoka Głogowska. Takimi ludźmi byli m.in. Tadeusz Poźniak, Jan Cholewa, Jan Bieniaszewski. W okresie burzliwych lat I wojny światowej jak i w latach międzywojennych organizacja nasza okrzepła wzbogacając sie przy tym w najprostszy sprzęt przeciwpożarowy, a dzięki ówczesnemu właścicielowi ziemskiemu druhowi Janowi Bieniaszewskiemu wybudowano pierwszą drewnianą remizę strażacką w pobliżu cmentarza. Na wyposażeniu jednostki była ręczna sikawka ciągniona przez dwukonny zaprzęg. W początkowej fazie alarm ogłaszany był poprzez bicie w dzwon zawieszony obok strażnicy, a w późniejszym czasie przez ręczną syrenę. Do zaprzęgów używano koni wyselekcjonowanych do akcji pożarowej. Takie konie posiadał miedzy innymi Franciszek Bazan mieszkający niedaleko strażnicy. Podczas alarmu kiedy zagrała syrena konie same rwały się do zaprzęgu, nie mogły ustać spokojnie w stajni.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej w roku 1938 z inicjatywy mieszkańców Wysokiej Głogowskiej ufundowany został sztandar z wizerunkiem św. Floriana patrona strażaków. W okresie okupacji sztandar ten był przechowywany w ukryciu przed Niemcami przez druha Wojciecha Kłeczka.

Po wyzwoleniu organizacji naszej przyszło działać w nowej trudnej rzeczywistości. Pomimo ograniczeń w życiu społecznym i politycznym wzmogło się zaangażowanie druhów w umocnienie i rozwój jednostki. Kupowano nowy sprzęt bojowy, szykowano się do budowy nowej remizy. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych trwały prace przy wspomnianej budowie, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło w roku 1965. Przy budowie okazałego budynku czynnie brali udział druhowie jak i cała społeczność wiejska. Przy tej okazji należy wspomnieć o ówczesnym prezesie druhu Władysławie Poźniaku, druhach Tadeusz Bułaś, Tadeusz Sala, Jan Furman, Władysław Jaskuła i wielu wielu innych.

Dzięki nowej siedzibie rozkwitła działalność kulturalna, a jej ukoronowaniem było powołanie do życia w roku 1971 orkiestry dętej pod dyrekcją druha Franciszka Kubasa. Zamieszczone zdjęcie przedstawia druhów (zdjęcie główne artykułu), od lewej: – Adam Rusin, Jan Pado, Bolesław Bułaś, Władysław Kubas, Józef Krzyśko, Stanisław Szumigraj, Stanisław Migut, Tadeusz Rzewnis, Zbigniew Barczak, Józef Bazan, Jan Barczak, Piotr Kwarta, Jan Krzyśko, Janina Szumigraj, Kazimierz Jaskuła, Jan Sala, Tadeusz Migut, Józef Malec, Mieczysław Rusznica, Grzegorz Poźniak, Stanisław Świątek, Franciszek Kubas, Henryk Sołtys, Józef Jaskuła, Franciszek Jaskuła, Szymon Pado, Stanisław Widak.
Na piętrze strażnicy w pierwszych początkach powstał klub młodzieżowy z kawiarenką i ogólnodostępnym telewizorem. Kawiarenka prowadzona była przez Urszulę Kwartę. W późniejszym czasie kawiarenka została zlikwidowana, a na jej miejsce powstał Wiejski Ośrodek Zdrowia, który funkcjonuje do dzisiaj.

Za czasów kiedy naczelnikiem OSP był druh Wesół Bronisław dokonano uroczystego wręczenia nowego sztandaru, a zaraz po tym OSP nasza mogła się poszczycić pierwszym samochodem marki LUBLIN. W tym samym 1972 roku zarząd OSP podjął decyzję o przekazaniu w użytkowanie części remizy pod wspomniany wyżej ośrodek zdrowia, który działa po dzień dzisiejszy. W roku 1975 dzięki wielkiemu zaangażowaniu ówczesnych władz OSP, jednostka nasza otrzymała pierwszy naprawdę bojowy na te czasy samochód marki STAR-25, który był użytkowany do 2004 r, czyli niemal przez trzydzieści lat.

Końcem, tak obfitych, pod każdym względem dla naszej organizacji lat siedemdziesiątych zapadła decyzja o odnowieniu sztandaru ufundowanego przez społeczność wiejską w latach trzydziestych. Kulminacyjnym momentem tej decyzji było nadanie nowego sztandaru w roku 1981. Dzięki tej uroczystości po dzień dzisiejszy jednostka nasza może się poszczycić posiadaniem trzech sztandarów, które są prezentowane przy każdej uroczystości państwowej, kościelnej i strażackiej.

W tym momencie wspomnę o czynnych uczestnikach niezapomnianych wydarzeń z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a mianowicie o druhach Tadeusz Rzewnis, Jan Furman, Jan Poreba, Jan Furman, Marian Gaweł, Jan Rak, Bolesław Bułaś, Stanisław Guz, Franciszek Barczak, Piotr Kwarta, Edward Wepsięć, Józef Beskur, Bronisław Drzał, Jan Pado, Szymon Pado, Jan Watras, Franciszek Ślęzak, Stanisław Zacios. Po przemianach w 1989 organizacji naszej ponownie przyszło działać w nowej rzeczywistości. Poradziliśmy sobie z tym również dobrze jak i w latach powojennych. Skupiliśmy się przede wszystkim na działalności statutowej i gospodarczej. Przez całe lata dziewięćdziesiąte remontowaliśmy budynek remizy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, plac remizy został ogrodzony, wybudowaliśmy piękną kapliczkę z figurą św. Floriana.

Końcem lat dziewięćdziesiątych zapadła decyzja o zakupie drugiego samochodu bojowego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego zarządu, z Lotniskowej Staży Pożarnej w Jasionce został nam przekazany samochód marki UNIPOWER. Był to pojazd angielskiej produkcji, proszkowy – 3000kg. Dzięki pomocy władz gminnych został on dostosowany do potrzeb naszej jednostki jako samochód wodno-pianowy.

Ze względu na to, że OSP Wysoka Głogowska posiadała dwa samochody, był duży potencjał ludzki w postaci bardzo dobrze wyszkolonych druhów, Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z władzami gminy, postanowiła w roku 2000 wcielić naszą jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Trzeba przy tym wspomnieć, że ów system wymaga od każdej jednostki przede wszystkim odpowiedniego sprzętu bojowego . Dlatego też pomimo użytkowania dwóch samochodów postanowiliśmy nabyć następny w celu wymiany go zamiast użytkowanego od trzydziestu lat Stara. Dzięki ogromnej pomocy finansowej ze strony całej społeczności wiejskiej w roku 2003 zakupiliśmy samochód marki STAR 266 i w tym też roku władze gminne, jej burmistrz Pan Kazimierz Rokita oraz komendant głogowskiej OSP druh Lesław Padwiński podjęli decyzje o adaptacji tegoż samochodu dla potrzeb naszej jednostki.

W roku 2010 z dotacji budżetu Państwa OSP Wysoka otrzymuje bardzo nowoczesny samochód pożarniczy wodno – pianowy Renaut bogato wyposażony sprzętowo. Jednostka posiada w tym czasie 3 pełnosprawne ciężkie samochody bojowe. Powstaje problem garażowania jednego z samochodów. Zarząd OSP Roman Barczak, Andrzej Węglowski, Zięba i inni zabiega o rozbudowę strażnicy o dodatkowy garaż. Dzięki uporowi strażaków i przychylności władz gminy z panem burmistrzem Pawłem Bajem i miejscowych i radnych w roku 2013 zostaje dobudowany od strony południowej strażnicy dodatkowy garaż. Wtedy też budynek strażacki zostaje docieplony i odmalowany. Figura św. Floriana zostaje przeniesiona i umiejscowiona na przedniej części budynku. Na zdjęciach strażnica dawniej i dziś.

W tej chwili wspomnę o tych osobach naszej organizacji, które na przełomie lat dziewięćdziesiątych i nowego millenium czynnie brali udział w życiu jednostki, są to : pierwsza kobieta prezes naszej OSP druhna Małgorzata Migut, druhowie Marian Gaweł, Tadeusz Barczak, Tadeusz Rak, Zbigniew Pustelak, Wacław Kasiak, Janusz Bułaś, Roman Barczak i wielu innych. Przez cały okres działalności jednostka nasza brała czynny udział w akcjach bojowych, zawodach, manewrach w świętach państwowych i kościelnych. Należy w tym miejscu wspomnieć o księżach proboszczach naszej parafii, którzy czynnie, a przede wszystkim duchowo wspierali naszą OSP, byli to m.in. św. pamięci ksiądz Władysław Łańcucki, Tomasz Mochoń, Eugeniusz Buglewicz, Gabriel Marszałek, Józef Wilk, Edward Wilk i Zbigniew Gargaś – kapelan naszej OSP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *