Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. promocji (Głogów Małopolski)

BURMISTRZ GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent ds. promocji

O ww. stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
6) minimum 2 lata stażu pracy, w tym doświadczenie w dziale marketingu i promocji.2. Wymagania dodatkowe:1) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
2) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
3) dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów graficznych,
4) znajomość podstawowych technik Public Relations,
5) umiejętność zarządzania stroną internetową,
6) umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
7) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych,
8) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
9) łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi,
10) pisemna swoboda wypowiedzi,
11) zaangażowanie, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
12) dyspozycyjność i odporność na stres.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Kreowanie wizerunku gminy i dbanie o jego spójność we wszystkich aspektach działania.
2. Przygotowanie kampanii i akcji promujących gminę.
3. Opracowywanie i przygotowywanie graficzne projektów form promocyjnych i informacyjnych gminy (banerów, zaproszeń, plakatów, ulotek, biuletynów).
4. Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście i działających na jego terenie jednostkach, organizacjach, podmiotach gospodarczych i innych instytucjach.
5. Współpraca z wydawnictwami i drukarniami w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych gminy.
6. Współorganizacja uroczystości rocznicowych, a także imprez kulturalnych, sportowych, okolicznościowych, których gmina jest organizatorem lub współorganizatorem.
7. Wykonywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń gminnych i organizowanych imprez.
8. Prowadzenie archiwum zdjęć i innych zasobów graficznych.
9. Czuwanie nad aktualnością strony internetowej gminy.
10. Opracowywanie, przygotowywanie i aktualizacja zawartości w kanałach społecznościowych gminy.
11. Redagowanie gminnych portali społecznościowym Facebook.
12. Współpraca z innymi referatami Urzędu Miejskiego i podległymi jednostkami w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych i przepływu informacji.4. Warunki pracy:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim,
 4. pakiet socjalny.5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku do godz. 14.30 pod adresem: Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, pok. 1 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim – referent ds. promocji ”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).Nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
• I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
• II etap – test kwalifikacyjny,
• III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego odrębnym zarządzeniem. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail.
Jednocześnie Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury naboru bez wyłonienia kandydata. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.Dodatkowe informacje.1. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

2. Informacji o konkursie udziela:
• Remigiusz Wzorek – Sekretarz – tel. 17/7897010,
• Bożena Rębisz – Inspektor ds. kadr – tel. 17/7897017,
3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim zostaną wpięte do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim z siedzibą ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski, reprezentowany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:Dz. U. z 2020 r. poz.1320) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.       
 Głogów Małopolski, dnia 7 grudnia 2020 r. Burmistrz Głogowa Małopolskiego 

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisko: referent ds. promocji: Pobierz plik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *