Sprzedaż samochodu stanowiącego własność gminy

Sprzedaż samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter stanowiącego własność gminy Głogów Małopolski. – 2021-05-06

            BURMISTRZ GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

o g ł a s z a

sprzedaż w drodze publicznej aukcji zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy tj. samochódu ciężarowego Volkswagen Transporter stanowiącego własność gminy Głogów Małopolski.

I  Przedmiotem sprzedaży jest: 

    samochód ciężarowego Volkswagen Transporter (pojazd bez ważnych badań technicznych)  nr rej. RZE 1LW3 – 1 sztuka

    rok produkcji: 1997;

    rok rejestracji: 1997;

    nr VIN WV1ZZZ70ZH009360;

    liczba miejsc: 6;

    liczba osi: 2

    pojemność silnika:;  2370,00 cm3

    moc silnika: 57,00 kW

    rodzaj paliwa: olej napędowy;

    przebieg: 308717 km;

II Warunki aukcji

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty posiadające osobowość prawną.

2. Cena wywoławcza: 1000,00 zł netto.

3. Licytacja odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
   w Głogowie Młp.  ul. Rynek 1. – pokój nr 5 (sala ślubów).

4. Samochód przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin pod nr telefonu 177897014.

5. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.

– Minimalna kwota każdego postąpienia 10 zł netto

–  Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.

–  Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

–  O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

–  Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty
korzystniejszej.

– Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

– Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

7. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji.
   Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

8. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim
   w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od umowy.

9. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu,
powiększoną o podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów przelewem na rachunek bankowy Urzędu 1091 5900 0020 0100 0001 1400 01 w terminie i w sposób
umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

10. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy
sprzedaży.

11. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków jak również unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

12. Uczestnicy aukcji reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani.

Uczestnicy aukcji reprezentujący przedsiębiorców winni okazać wypis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem aukcji, z którego wynikać musi sposób reprezentacji przedsiębiorcy.

13. Po zawarciu umowy sprzedaży, nabywca jest zobowiązany odebrać zakupiony samochód własnymi środkami i na własny koszt.

Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. – pokój nr 3 w godzinach urzędowania lub telefonicznie 177897014. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *